OK poradna

O nás

Společně se rozvíjíme, společně pomáháme

OK poradna byla zřízena v roce 2019 Husitským centrem o.p.s. Poskytuje sociálně terapeutické poradenství a aktivizační činnosti a výjezdy, komunitní terén a pořádá veřejné komunitní akce s preventivním přesahem.

Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé, dospělí a rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha. Díky dlouholeté působnosti organizace na pražském Žižkově pocházejí klienti ve velké míře z Prahy 3. Činnost poradny je  financována ze Strukturálních fondů EU, díky čemuž mohou být poskytované služby pro klienty zdarma.

V roce 2021 byl schválen navazující projekt EU, který pokračuje v rozvíjení výše popsaných činností a nově se zaměřuje na rozvíjení práce a metodiky s peer pracovníky. V roce 2021 byl projekt komunitní poradny podpořen z grantového a podpůrného fondu Prahy 3.

 

Nabízíme

 • Pomoc a poradenství v nepříznivých sociálních situacích
 • Pomoc při vyřizování žádostí
 • Doprovody do institucí (úřad, lékař, škola…)
 • Pomoc při řešení bytové situace
 • Individuální, párové, rodinné terapie
 • Terapeutické skupiny zaměřené na zdraví životní styl a rodinné soužití
 • Seberozvojové skupinové aktivity
 • Terénní služby

 

Provozní doba :

Pondělí: 13:00 - 17:00 -> Otevřená poradna

Úterý: 9:00 -17:00 -> Objednané konzultace

Středa: 10:00 - 17:00 -> Otevřená poradna

Čtvrtek: 9:00 -17:00 -> Objednané konzultace

Pátek: 9:00 -15:00 -> Objednané konzultace

 

Pro objednání na konzultace prosím volejte na tel.: +420 720 216 906 nebo +420 605 860 906

Sociálně-právní ochrana dětí

Podporujeme bezpečný a harmonický vývoj dítěte a rodiny.

Od roku 2020 je organizace držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zák. 359/1999 v tomto rozsahu:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících spéčí o dítě /§11, odst. 1 pís m. a)/.
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)].
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31a 32].

 

Komu jsou naše služby určeny:

 • Rodiny pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a okolních lokalit.
 • Rodiny, které se ocitly v životně nepříznivé situaci.

 

Co nabízíme:

 • Sociální podpora

  Pomáháme zajišťovat sociální stabilitu rodiny pro její další růst a rozvoj!

  Poskytujeme rodinám, které se ocitly v životně nepříznivé situaci. Pomoc klientům při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu. Spolupracovat zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy. Po domluvě poskytujeme právní konzultace.

 • Rodinné a párové poradenství

  Podporujeme kvalitní vztahy v rodině.

  Poskytujeme párovou a rodinnou terapii. Individuální terapie pro podporu sociálních vztahů v rodině pro klienty, jejich příbuzní nechtějí nebo nemohou se účastnit párové či rodinné terapie. Pracujeme v rámci rodinné terapii v Modelu růstu Transformační systemické terapie V. Satirové.

  Odborným garantem poradenských terapeutických služeb je Mgr. Lenka Ságnerová

  Nejsme zdravotnické zařízení. Neposkytujeme klinickou psychoterapii.

 • Podpůrné, růstové skupiny

  Nejsme v tom sami. Nalezněte inspiraci a třeba i přátele.

  Zaměřené na témata výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, život v komponované rodině (ošetření vztahu s nevlastními dětmi, ošetření nevlastních sourozeneckých vztahů, ošetření vztahů biologických rodičů vůči nové komponované rodině), rozvod, zdraví a životní styl, e-learning, spiritualita, práce se stresem, práce s emocemi, ženská témata - témata budou vyhlášeny (web, facebook, osobní nabídky při konzultacích a budou spuštěny dle naplnění minimální kapacity skupiny – 5 zájemců). Mohou být vyhlášeny i další témata dle aktuálních zakázek klientů.

 • Komunitní terén

  Mapujeme rodiny v krizi

  Napojování potřebných rodin na služby OK poradny - zajištění bezpečí a důvěry potřebnou pro další hlubší práci. Dále asistence, doprovody.

 • Zážitkové projekty

  Pečujeme o vztahy společným zážitkem

  • poznávací výlety po Praze (3 x za rok)
  • kulturní akce (4 x za rok)
  • rodinné výlety (3 x za rok) a rodinné dny (1x měsíčně)
  • joga pro rodiče (1 x týdně
  • Romský tanec pro děti (2 x týdně)
  • Romský tanec pro rodiče (1 x týdně)
 • Potravinová pomoc pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí

  Potravinová pomoc pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí. Bez práce nejsou koláče!

  Hmotná podpora pro ty, kteří se pravidelně účastní našich nabízených programů. Po domluvě může získat potravinovou pomoc i rodina v akutní krizi.

 • Případové konference

  Hledáme řešení problému s dalšími odborníky.

  Účast na pozvání třetích institucí a v případě potřeby organizovat, svolávat a facilitovat případové konference ve prospěch klientů OK Poradny.

 

Naleznete nás na adrese

Nám. Barikád 1
Praha 3, 130 00

 

Pověřené osoby:

 

Sociální poradenství

V poradně pracuje řada zkušených sociálních pracovnic, některé z nich vyšli přímo z místní komunity a mají tak k lidem, kteří k nám přicházejí lidský přístup. Naše práce si zakládá na důvěře, otevřenosti a velkém přehledu v nepřehledném světě.

 

Pracovníci

 

 

Potravinová pomoc

Ve spolupráci s potravinovou bankou jsme začali poskytovat pravidelnou potravinovou pomoc rodinám, se kterými dlouhodobě pracujeme na jejich situaci v rámci projektu komunitní OK Poradny zřizované Husitským centrem o.p.s.  V projektu je prostor pro zapojení deseti žen, které kromě potravinové pomoci docházejí pravidelně na konzultace s pracovníky centra, jsou jim také nabízeny odborné terapeutické služby a účastní se podpůrné růstové skupiny, která se koná jednou měsíčně. Zapojení do projektu je dobrovolné, ale je podmíněno aktivní účastí na společných aktivitách.

 

Doba poskytování potravin je šest měsíců. Během této doby jsou zapojené účastnice vybaveny schopnostmi, znalostmi, ale také podporou ze strany komunity k tomu, aby byly schopny si základní potraviny dlouhodobě obstarat samy za využití veškerých dostupných zdrojů.  Potravinová pomoc je poskytována dvakrát měsíčně a do účasti na projektu se může přihlásit kdokoli. O poskytnuté podpoře rozhoduje multidisciplinární tým a o zařazení do projektu nebo na čekací listinu jsou žadatelé informováni v co nejkratší době.

 

Tento projekt probíhá díky laskavé a pravidelné podpoře městské části Prahy 3 .

 

Pracovníci

 

 

Psychoterapie (neklinická)

Naše služby:

Individuální terapie

Jedná se o nejrozšířenější formu terapie. Protože se jí účastní dva lidé (terapeut a klient), je také ozačována jako dyadická. Při individuální terapii dochází ke vzájemné komunikační výměně mezi terapeutem a klientem, která vede ke společnému cíli, kterým je účinná pomoc klientovi.

V individuální terapii může terapeut a klient pracovat slovem, obrazem či akcí. Pracovat slovem znamená, že proces sebezpozvání či porozumění životní situaci a různým dalším souvislostem se děje prostřednictvím rozhovoru. Pracovat obrazem, znamená, že důraz je položen na představivosti - imaginaci či asociování. Pracovat akcí znamená, že tarepeut a klient jsou akční a hrají role, sochají tělem či předměty nebo třeba tančí či malují.

Sezení probíhá v domluveném intervalu (nejčastěji 1x týdně) po dobu několik měsíců či několik let. Délka jednoho sezení je 60 minut. 

Na rodinnou terapii můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven VZP 111, ČPZP 205, MV 211, RBP 213 a ZPŠ 209.

Párová terapie

Párová terapie je proces, jehož cílem je obnovení souladu mezi partnery. V triádě terapeut - partner - partnerka (též i partner - parnter či parnterka - partnerka) zkoumají různé neshody, psychosomatické obtíže, krize apod. a společně hledají východiska. Párová terapie je metodou volného povídání ale po domluvě a souhlasu všech zúčastněných,  může tridáda pracovat formou psychodramatu (hraní rolí), socháním s těly či předměty stejně jako tancem či malováním.

Sezení probíhá v domluveném intervalu po dobu, na kterou se pár domluví s terapeutem. Délka jednoho sezení je 60 minut.

Na párovou terapii můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven VZP 111, ČPZP 205, MV 211, RBP 213 a ZPŠ 209.

Rodinná terapie

Při rodinné terapii se pracuje s rodinou jako celkem. Stejně jako může onemocnět naše tělo mohou onemocnět také naše vztahy - s partnerem, dětmi, rodiči nebo jinými blízkými. V rodinném systému může trápení poškodit jednotlivce ale také celou rodinu. To se pak může projivit na duši a na těle.

Rodinná terapie probíhá v sezeních nejlépe s celou rodinou ve frekvenci 3 - 4 týdny dle domluvy. Během procesu se mohu domlouvat různé formace členů rodiny, které se ukáží jako učitečné (např. příští sezení bude prostor pro vztah mámy a dcery). Délka sezení je 60 minut. Na rodinné terapii může být přítomen jeden terapeut ale také dva koterapeuti. Vše závisí na domluvě a dostupné kapacitě terapeutů.

Rodinný terapeut chodí metaforou řečeno na takzvané "návštěvy" do rodinného systému, kde na každého člena rodiny pohlíží jako na rovnoceného a v jeho problémech hledá souvislosti se současným fungováním  jeho rodiny.

Na rodinnou terapii můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven VZP 111, ČPZP 205, MV 211, RBP 213 a ZPŠ 209.

Máte-li zájem o individuální, párovou nebo rodinnou terapii, neváhejte nás kontaktovat na čísle 605 860 906 pro více informací či objednání termínu.

Skupinová terapie

V současné době probíhají podpůrné skupiny v rámci projektu EU Komuitní centrum Žižkostel a Potravinová pomoc. Pokud byste však hledali terapuety pro vedení skupin (dětských i dospělých) či facilitace, neváhejte nás kontaktovat na čísle 605 860 906.

 

Způsoby práce

Transformační systemická terapie V. Satirové - komplexní terapie využívaná při práci s jednotlivci, páry, rodinami i skupinami. Jde o zážitkovou terapii, zaměřenou primárně na vnitřní změnu klienta, která má pak vliv na jeho mezilidké vztahy. Jde o terapii zážitkovou, systemickou, pozitivně orientovanou a zaměřenou na změnu. Důležitou roli při ní hraje osobnost terapeuta a je kladen důraz na zvýšení sebeúcty klienta (hvězdy), posílení jeho schopnosti se samostatně rozhodovat (brát věci do svých rukou), přijetí zodpovědnosti a kongruenci (soulad se sebou, s druhými a se světem).

Dramaterapie - jedná se o  expresivní metodu terapie, metodicky vycházíme ze směru DvT (Develepmental transformations - Vývojové transformace). Tato terapie pracuje zážitkovou a živou formou, skvělá je pro ty, kterým se nechce jen povídat, tady za vás mluví vaše tělo. Cílem je redukce vnitřního napětí,  zvýšení odolnosti vůči stresu a zátěţi,  zlepšení sebevědomí a sebehodnocení socializace, zvýšení frustrační tolerance a harmonizace osobnosti.
 

Odborným garantem poradenských terapeutických služeb je Mgr. Lenka Ságnerová
Nejsme zdravotnické zařízení. Neposkytujeme klinickou psychoterapii. Pracujeme pod supervizí a mentoringem.

Ceník

 
  Plně dotované ceny
(měsíční příjem do 15 tis.)
Částečně dotované ceny
(měsíční příjem do 25 tis.)
Plná doporučená cena
(měsíční příjem nad 25 tis.)
Individuální terapie 0 400 900
Párová terapie 500 1000
Rodinná terapie 600 1100
Skupinová terapie 300 400
     

Ceny jsou platné od 1. 1.2024

 

Psychoterapeuti

 

 

Komunitní terén

 

SAS OK PORADNA 

 

O NÁS 

 

Služby Husitského centra o.p.s., které sídlí přímo v srdci Žižkova, jsou využívány uživateli již od roku 2004. Navázanost klientů na naše služby má již generační přesah. Dlouhodobě pracujeme s dětmi, jejich rodinami a osobami ohroženými sociálním vyloučením, které mají bydliště na Praze 3. Velká část těchto osob jsou příslušníci romské menšiny. Máme své pevné místo v komunitě lidí v bezprostřední blízkosti i z celé Prahy.  

 

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 15.11.2023, se SAS OK Poradna stala státem registrovanou sociální službou: Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (=SAS) poskytuje komplexní pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci. Podporujeme rozvoj schopností a dovedností vedoucích ke zdravému vývoji dětí. Usilujeme o celkové zlepšení podmínek těchto rodin a jejich uplatnění v sociálním prostředí. 

  

Posláním SAS je bezplatné, nestranné a důvěrné poskytnutí rady, informací a pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci, převážně osobám ohroženým sociálním vyloučením. 

Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny ve vyhovujícím a podnětném prostředí pro zdravý vývoj dětí. 

 

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ (vyhláška č. 505/2006 Sb., § 30): Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 · pracovně výchovná práce s dětmi 

 · pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby, 

 · nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte 

 · zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí  

· zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

 b) zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím: 

 · doprovázení dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity  

c) sociálně terapeutické činnosti: 

 · socioterapeutická činnost, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

· pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

 · pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

 

Vyřizování stížností: 

 

Náměty, připomínky a stížnosti na kvalitu a způsob poskytování služeb jsou pro pracovníky zdrojem podnětů pro jejich další rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Informování klientů o možnosti podat námět, připomínku, stížnost Klienti jsou při zahájení spolupráce informováni o možnosti podat stížnost, námět či připomínku. Současně jim jsou tyto informace předány v písemné podobě, tzn. skrze formulář Pravidla pro podávání námětů, připomínek a stížností, v nichž je srozumitelně popsán postup podávání a uvedeny potřebné kontakty. Následně je tato možnost klientovi znovu nabídnuta a to vždy, když projeví nesouhlas nebo nespokojenost a poskytovanou službou. Klient je seznámen také s adresami, na které lze námět připomínku či stížnost odeslat. Podávání a vyřízení námětu, připomínky a stížnosti Každý klient služby má právo kdykoli podávat námět, připomínku nebo stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb organizace Husitské centrum, o.p.s. Klient má také právo si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho může při vyřizování stížností zastupovat. Podá-li stížnost zástupce klienta, je nutné doložit zmocnění této osoby k zastupování klienta v této záležitosti (jinak je podání považováno za podání dané osoby). Stížnost, námět či připomínku je podavatel oprávněn předat kterémukoliv pracovníkovi organizace. Ten je povinen stížnost, námět či připomínku přijmout, v případě ústního podání zaznamenat (viz níže), zaevidovat a bez zbytečného odkladu předat ředitelce organizace k vyřízení. Pracovníci dbají na to, aby podání stížnosti negativně neovlivnilo dosavadní poskytování služeb stěžovateli, tzn., že podání stížnosti nemůže být na újmu tomu, kdo ji podal, nebo tomu, v jehož zájmu byla podání. 

 

Forma podání 

 

 · Ústní (pracovník vypracuje záznam stížnosti klienta služby a záznam dá podepsat osobě, která stížnost, námět, připomínku podala) 

 · Písemné (musí být čitelné, podepsané, s datem podání. Pracovník ho založí do Knihy námětů, připomínek a stížností)  

· Elektronické (= email, je vytištěno a založeno do Knihy námětů, připomínek a stížností) 

 · Anonymní (lze stížnost podat do schránky umístěné v sídle organizace, kde je výběr schránky zajištěn min. 1x týdně)  

 

Vyřízení podání  

 

Přijaté náměty, připomínky a stížnosti vyřizuje ředitelka organizace, a to v termínu co nejkratším, max. do 30 dnů od přijetí podání. Ve složitějších případech (kdy je např. nutné získat vyjádření osoby, která není zaměstnancem organizace nebo není možné z důvodu jeho nedostupnosti získat vyjádření od klienta) se tato lhůta prodlužuje na 60 dní. V tomto případě je však podavatel informován o prodloužení lhůty.  

V případě podání stížnosti na ředitelku organizace je tato postoupena k vyřízení členům správní rady.  

Stížnost lze také podat na MHMP na Odbor sociálních věcí  

nebo na  

MPSV Odbor inspekce.  

Kontaktní adresa pro náměty, připomínky, stížnosti:  

SAS OK Poradna nám. Barikád 1 

 130 00  

Praha 3  

Tel. +420 720 216 906 

 

Ceník služeb: 

Služby SAS jsou poskytovány bezplatně. 

 

 

  

VEDOUCÍ SAS OK PORADNA: 

Hana Devátá 
+420 723 967 303 
hana.devata@husitskecentrum.cz 

  

  

ADRESA: 

nám. Barikád 1520/1 130 00 Praha 3 - Žižkov, 130 00 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Terénní forma: Út - 13:00 – 17:00 

St – 9:00 – 17:00 

Ambulantní forma: Po - 13:00 - 17:00 

  

+ Individuální konzultace (po předchozí dohodě) 
 

Pracovníci: 

Mgr. Hana Devátá - Vedoucí služby, soc. pracovnice 

Bc. Irena Kardová - Sociální pracovnice 

Mirka Viráková - Peer pracovník, pracovník v sociálních službách  

 

 

 

Pracovníci

 

 

Podporují nás

 

Abychom mohli naše služby poskytovat všem a bez rozdílu a dělat je tak přístupnější široké veřejnosti, využíváme podpory Evrospké Unie a městské části Praha 3.

 

 

 

 

Praha 3

 

 

 

 

logolinkOPPPR

Přečtěte si také

Žižkostel v pohybu

Pondělí, Červen 3, 2024

V týdnu 22.7. – 26.7. proběhne v Žižkostele týden plný pohybových, tanečních a hlasových workshopů, na které vás srdečně zveme.

Vzhůru do výšin - horolezecká stěna

Pátek, Květen 3, 2024

V prostoru Náboženské obce CČSH na Žižkově najdete i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Husita.

Open House Praha

Středa, Květen 1, 2024

Žižkostel se zapojil do festivalu Open House Praha.

 

Romsko-židovská oslava Purimu

Pondělí, Duben 15, 2024

13.4. proběhla v prostorech Žižkostela unikátní romsko-židovská oslava Purimu.

 

Mezinárodní den žen

Pondělí, Březen 11, 2024

K mezinárodnímu dni žen jsme ve spolupráci tří organizací 

Co se děje v Žižkostele

Pátek, Duben 5, 2024

Ve čtvrtek 4.4. nás navštívila romská spisovatelka Iveta Kokyová. Povídala o svém životě, pracovní kariéře.

Projekt České asociace streetwork - case management

Středa, Březen 31, 2021

Tým NPK Husita se zapojil do projektu České asociace streetwork- case management.

Komunitní setkání s Jožkou Mikerem

Pondělí, Únor 12, 2024

Srdečně Vás zveme na první komunitní setkání v rámci projektu EU. Romskou osobnost, kterou jsme pozvali je známý romský aktivista Jožka Miker.

Střípky z letošního tábora

Úterý, Září 12, 2023

Tento rok jsme se vydali do Mladějova, malebné vesničky obklopené přírodou. I přes občasnou nepřízeň počasí jsme náš čas využili na sto procent.

Interkulturní pracovník v NZDM Husita

Pondělí, Září 11, 2023

Ředitelka služeb, Rodinná terapeutka

0
0
1
0
0
0
1
0
1

Vzdělání:

 • Psychosociální vědy + teologie HTF UK
 • Psychoterapeutický výcvik: MOVISA 6 - Transformační systemická terapie
 • Certifikát rodinného a systemického terapeuta dle kvalifikačních kritérií SOFT
 • Roční výcvik: Posilování kompetencí pracovníka v pomáhající profesi
 • Roční výcvik: Lektor Jógy - dle MŠMT trenér 2. třídy
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník
 • Pověřená osoba k sociálně právní ochraně dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. 
 • Integrativní výcvik v rodinné terapii (IVT 2024) - Anima - výcvik započat v lednu 2024, předpokládané ukončení 2028
   
 • Kurzy:
  Rodinné rekonstrukce (pravidelně od r. 2017), Práce s rodinnými mapami, Relaxační hypnóza modul 1-5, Mindfulness, Sandtray, lektorský kurz jógy - Ing. Dalibor Štědronský, Ucelený základ facilitace - Edutica

 

Něco o mně:

Mám ráda pohyb, přírodu, rodinu ať tu svojí, tak i tu vnější... Jsem mamka dvou dětí, mám jednoho psa, jednu kočku a jednoho partnera... Když se nevěnuji péči o rodinu nebo nejsem v práci, ráda cvičím jógu, tancuju nebo jen tak jsem. Dostala jsem se už také do věku, kdy jsem nejvíce šťastná při zahradničení... když jsem v kontaktu se zemí, rostlinami, různými hmyzy a zvířátky.

 

Věřím tomu, že vše, co utváří naše “já", je vetkáno do živé krajky 100 miliard nervových buněk, které tvoří naši vnitřní krajinu a vypráví příběh našeho života...  Mým posláním je doprovázení Člověka krajinou vnitřní, pomoci mu porozumět příběhům z minulosti a společně hledat nové cesty pro příběhy budoucí.

Při své práci s klienty ráda využívám například rodinné mapy, sochání s tělem i okolními předměty, řízené imaginace, mapování zdrojů, práci se sebeúctou, nebo i práci s dechem, mindfulness a další terapeutické techniky.

 

Nabízím párovou terapii, rodinnou terapii, skupinovou terapii a individuální terapii.

Na terapii je možné pro klienty VZP(111), ZPMV(211) a ČPZP (205) uplatnit příspěvek na terapeutické služby poskytovaný pojišťovnou.

Naleznete mne v seznamu akreditovaných rodinných a systemických terapeutů České republiky (SOFT)

http://soft-zs.cz/akreditace/terapeuti/437-haskova-lucie

Dále také na seznamu akreditovaných psychoterapeutů České asociace pro psychoterapii (ČAP) Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Adresář (czap.cz)

ČAP

VZP

 

1
0

Provozní ředitelka, Dramaterapeut - DVT, Koordinátorka rekonstrukce Žižkostela

0
0
1
0
0
0
1
0
1

Vzdělání:

 • 2020 - Porozumění traumatu a disociaci skrze neurobiologii a vztahovou vazbu
 • 2017 – 2020 – Dramaterapeutický výcvik v metodě DvT, zakončený akreditací Asociace dramaterapeutů (730 hodin)
 • VŠ UK HTF – obor obor učitelství
 • Pověřená osoba k sociálně právní ochraně dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. 

 

Něco o mně:

V organizaci jsme začala pracovat jako dobrovolník v roce 2007, přes kontaktního pracovníka, vedoucí nízkoprahové služby Husita, pracovníka v poradně jsem se nakonec usadila na pozici provozního ředitele Komunitního centra Žižkostel.


V roce 2019 jsem ukončila čtyřletý sebezkušenostní výcvik, od té doby také pracuji s rodinami v rámci rodinného poradenství a s jednotlivci na individuálních terapiích.

 

 

 

0
0

Vedoucí NZDM, Kontaktní pracovnice NZDM

1
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 • VŠ UK HTF – magisterský obor charitativní a sociální práce
 • Absolventka sebezkušenostního výcviku: Kompetence ke kontaktní práci
 • Probíhající studium Transkulturní komunikace, Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník

 

Něco o mně:

V organizaci se zaměřuji hlavně na práci s dětmi a mladistvými a jako vedoucí zodpovídám za chod NZDM Husita. V osobním životě ráda cestuji a trávím čas v přírodě se svým pejskem.

 

0
0

Sociální pracovnice OK Poradny a EU projektu

1
0
0
0
1
0
1
0
0

Vzdělání:

 • VŠ Zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty – obor charitativní a sociální práce
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník
 • Pověřená osoba k sociálně právní ochraně dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. 

 

Něco o mně:

V organizaci se zaměřuji zvláště na sociální poradenství osobám v tíživé životní situaci, aktivizaci - doučování dětí i seniorů. Mé další povolání je duchovní Církve čs. husitské.

 

Zájmy:

cestování, chov zvířat, příroda, sběr bylinek, vaření

1
0

Pracovnice v sociálních službách, peer pracovnice EU projektu

1
1
0
0
1
1
0
0
0

Vzdělání:

 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. pracovník v sociálních službách

Něco o mně:

V NZDM pracuji od roku 2019 jako volnočasová lektorka a v roce 2021 jsem absolvovala rekvalifikační kurz na pracovnici v sociálních službách.

Podílím se také na projektu Potravinová Pomoc.

Volný čas ráda trávím se svojí rodinou.

1
0

Farář, Kontaktní pracovník NZDM

1
0
0
1
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník 

Kontaktní pracovnice NZDM, psychoterapeutka ve výcviku

1
1
0
0
1
0
0
0
1

VZDĚLÁNÍ:

 • Bc. Husitská teologická fakulta obor sociální pedagogika
 • frekventantka sebezkušenostního terapeutického výcviku TRASA
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník

 

NĚCO O MNĚ:

 

S Husitským centrem spolupracuji již od roku 2010. Několik let jsem působila jako kontaktní pracovník v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Dále jsem zastávala roli sociální pracovnice v poradně pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dnes se mimo výše zmíněné zaměřuji na terénní práci na Praze 3.

Líbí se mi postupný komunitní a generační přesah působení Husitského centra na Praze 3 a jsem ráda, že můžu být u toho. 

0
0

Kontaktní pracovnice NZDM, Koordinátorka programu NZDM

1
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 • Probíhající studium - Husitská teologická fakulta, obor Sociální a charitativní práce
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. pracovník v sociálních službách

 

Něco o mně:

V NPK Husita pracuji od roku 2021 na pozici pracovníka v sociálních službách. Mám 7 let zkušeností s vedením turistického oddílu pro děti a mládež (volnočasové aktivity, výjezdy, tábory, koordinace projektů, vymýšlení programu). Mezi mé záliby patří tramping, vaření, hraní na kytaru, šití a další ruční práce.    

Odborná asistentka, sociální pracovnice EU projekt

0
1
1
0
0
0
0
0
0

Vzdělání :

 • Bc. Sociální pedagogika
 • Mgr. Sociální a charitativní práce
 • Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník

 

Pracovní zkušenosti : 

 • Práce s dětmi s ADHD
 • Lektorka lyžařských výcviků
 • Táborový vedoucí a zdravotník

 

Něco o mně :

Pracuji od roku 2014 v Husitském centru o.p.s. . Zde jsem nastoupila jako kontaktní pracovnice do NZDM Husita a rostla společně s organizací. Ze sociální pracovnice se stala zahradnice, ze zahradnice kuchařka, z kuchařky administrativní pracovnice. Miluju tu nezastavitelnou změnu, která tady stále probíhá a je tak přirozená.

 

Současná situace :

Rodičovská dovolená, spojená s částečným úvazkem .

1
0

Interkulturní pracovník NZDM, komunitní pracovnice EU projektu

1
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 • Bakalářský titul v oboru psychologie

 • Kurzy arteterapie

 

 

Něco o mně:

 

V NPK Husita pracuji na pozici interkulturní pracovnice od roku 2023. Podporuji dětí a mládež, jenž jsou migranty z Ukrajiny, aby se zde mohli cítit bezpečně a aby věděli, že v tom nejsou sami. Pracovala jsem 3 roky jako psycholožka ve škole na Ukrajině. Ráda pomáhám lidem a odkrývám jejich vnitřní potenciál. Také ráda cestuji, poznávám nová a krásná místa, hraji stolní tenis, tančím a dělám jógu.

1
0

Komunitní pracovník EU projektu, kulturní produkce

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 

 • Pedagogika na PF UJEP, ZČU
 • Vychovatelství na PedF UK
 • Waldorfský seminář Praha, Semily
 • Intuitivní pedagogika Švédsko Solvik
 • Kreativní pedagogika, DAMU Praha, psychosomaticky orientované disciplíny
 • Čtyřletý výcvik v drama- a arte terapii DvT (Developmental Transformations)
 • 8 let Wing Chun kung-fu u Ivana Rzounka Sifu
 • Od r. 2018 Baak Mei a Tong Long kung-fu u Lukáše Slavíčka Sifu
 • Od r. 2023 Action Theater

 

Něco o mně:  

 

Zájem o duši ve mně vzrůstal takřka odmalička a když jsem se po absolvování gymnázia rozmýšlel, kudy se ubírat, rozhodl jsem se vydat cestou pedagogiky. V průběhu učitelské praxe mi postupně docházelo, že během pedagogické činnosti se citelnou měrou zabývám duševními procesy jak žáků a studentů, tak jejich rodičů. Paralelně jsem se v oněch dobách začal zajímat o herectví a pohyb, to mi otevřelo svět psychosomatiky a uvědomil jsem si, že tyto disciplíny lze využít nejen v oblasti performativní a pedagogické, ale je tu také výrazný terapeutický rozměr; logickým pokračováním na cestě zkoumání duše se pro mě tedy stala dramaterapie…

V současnosti studuji tělově orientovanou improvizační metodu Action Theater, která, opírajíc se o poznatky neurovědy, slouží jako funkční nástroj analýzy tělesně-duševních procesů a zároveň jako praktická metoda pro performativní, edukativní i terapeutickou práci.

Nabízím individuální sezení v dramaterapii, v organizaci spolupracuji na vytváření kulturně-sociálních a seberozvojových projektů a programu.

 

1
0

Koordinátor komunitní práce EU projektu a hodnotového dialogu Pod jednou střechou

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 

 • Bc. - sociální pedagogika na HTF UK
 • Mgr. - předškolní pedagogika Pedf UK

 

Něco o mně:  

 

Studuji doktorský program Filosofie výchovy a vzdělávání na Pedf UK a daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik. 
Baví mě hrát na klavír a poznávat různé pestrobarevné subkulturní světy. 
1
1

Komunitní pracovník EU projektu

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 

 • Mgr. - UK Fhs kulturni antropologie a sociální a kulturní ekologie. 
 • Pracovník v sociálních službách dle zákona 108/2006 sb

 

Něco o mně:

 

 •   K sociální a komunitní práci jsem se dostal přes vzdělání v antropologii a ekologii. Pro kvalitní a trvale udržitelný život jednotlivců a všech živočichů i rostlin je podle mě nezbytné budovat společenství se stejnými atributy založené na solidaritě, empati, vzdělání a komunikaci. S touto myšlenkou jsem pracoval v nízkoprahových klubech, v ulicích a v komunitách od pražského Žižkova, Vršovic, Nuslí po Sokolovsko a zpět, přibližně 11 let.
1
0

Lektorka tance

0
0
0
0
0
0
0
1
0

Do NZDM Husita jsem chodila jako klient již od svých šesti let. Tehdy jsem začala tancovat v tanečním souboru Gitanne . V současné době jsem stala lektorkou tohoto souboru.

 

Pokud byste měli zájem přidat se do souboru Gitanne, volejte na tel. : +420722228328 (vedoucí NZDM Husita Mgr. Anna Zavřelová)

 

0
0